ارسال مقالات

نام و نام خانوادگی نویسنده مقاله
فایل عکس ۳ در ۴ خود را بارگذاری کنید
شماره تماس (تلفن همراه)
پست الکترونیک (ایمیل)
عنوان مقاله
مقاله شما زیرمجموعه کدامیک از کمیته های همایش می باشد
مقاله شما دربرگیرنده کدامیک از محورهای همایش می باشد
نظام پیشنهادها و مدیریت دانشنقش آموزش‌ هاي مرتبط با نظام پيشنهادها در گسترش آنرویکردهای نوین استقرار و اجرای نظام پیشنهادهای سازمانتأثیر سایر سیستم های مدیریتی در تسهیل استقرار نظام پیشنهادها
مقاله شما دربرگیرنده کدامیک از محورهای همایش می باشد
نوآوری در روشهای انگیزشی نظام پیشنهادهانقش اکوسیستم نوآوری در تقویت جایگاه نظام پیشنهادهاتاثیر نظام پیشنهادها در باورپذیری کارکنان سازمان نسبت به تغییرنقش الگوهای رفتاری مدیران در ارتقاء سطح فرهنگ مشارکت جویینقش سبک رهبری سازمان در ایجاد رویکرد حمایتی مدیران از نظام پیشنهادها
مقاله شما دربرگیرنده کدامیک از محورهای همایش می باشد
نقش فضای مجازی در توسعه نظام پیشنهادهانظام پیشنهادها و مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR)راهبرد منابع انسانی و نقش آن در توسعه نظام پیشنهادهاتأثیر مدیریت استعداد و توانمند سازی کارکنان در ارتقاء کیفیت پیشنهادها
مقاله شما دربرگیرنده کدامیک از محورهای همایش می باشد
چالش های نظام پیشنهادها در نظام اداری کشورنظام پیشنهادها و تأثیرات فرامالی آن در سازمانهااثرگذاری پیشنهادهای کیفی و روش ارزش گذاری اثرات آنهاوجوه اشتراک و تمایز نظام پیشنهادها در سازمان های تولیدی و سازمان های خدماتینقش نظام پیشنهادها در توسعه کارآفرینی سازمانی و راه اندازی کسب و کارهای جدید
فایل مقاله (با فرمت Word) را بارگذاری کنید
فایل مقاله (با فرمت PDF) را بارگذاری کنید
فرم تعهدنامه نویسندگان را بارگذاری کنید
فایل پیش ارائه چکیده مقاله خود را بارگذاری کنید
سایر توضیحات در ارتباط با مقاله

ارسال تجارب برتر

نام و نام خانوادگی ارائه دهنده
شماره تماس (تلفن همراه)
پست الکترونیک (ایمیل)
عنوان تجربه ارائه شده
فایل را (با فرمت Word) بارگذاری کنید
سایر توضیحات در ارتباط با تجربه ارائه شده