عناوین انتخابی در بخش همایش

شرکت در همایش
۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

عناوین انتخابی در بخش جشنواره

انتخاب سازمان برتر
انتخاب دبیر برتر
انتخاب پیشنهاد دهنده برتر
انتخاب پیشنهاد برتر در سطح ملی
انتخاب تیم پیشنهاد دهی برتر
انتخاب واحد سازمانی برتر
انتخاب مدیر حامی برتر
۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
رایگان

روش پرداخت هزینه

خواهشمند است هزینه ثبت نام را به حساب جاری شماره ۱۳۵۸۵۴۴۶۸ بانک تجارت شعبه اردیبهشت (کد ۱۸۷) به نام جهاد دانشگاهی تهران، واریز و رسید آن را به دبیرخانه ارسال نمایید.

شماره شبا IR130180000000000135854468

فرم ثبت نام در همایش