سرخط ویژه

کنفرانس ها برخواسته از ضرورتی است که سازمان های کشور با آن مواجه اند. رقابت جهانی و تجارت رو به رشد جهانی فضایی به شدت رقابتی برای تمام کسب و کارها در سراسر دنیا ایجاد نموده است. سازمانها برای بقاء و حفظ مزایای رقابتی خود نسبت به رقبای داخلی و خارجی، ناگزیر از بهبود عملکرد و افزایش کارآیی و اثربخشی خود هستند. طراحی و پیشبرد کنفرانس های علمی و تخصصی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد آموزش همواره در برنامه های مرکز همایش جای داشته و در طی سال های گذشته بیش از 20 کنفرانس و سمینار تخصصی را در حوزه های مختلف طراحی و مدیریت نموده است.

اخبار

03

برگزاری کارگاه

کارگاه تربیت ارزیاب جایزه ملی نظام پیشنهادها برگزار شد. به حول قوه الهی و به ...

ادامه مطلب »
cfss

همایش برگزار شد

دوازدهمین همایش و ششمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها برگزار شد.   به حول قوه الهی ...

ادامه مطلب »
cfss

ثبت نام در جشنواره

مهلت ثبت نام در جشنواره نظام پیشنهادها تمدید گردید. بدینوسیله به اطلاع می رساند با ...

ادامه مطلب »

معرفی مرکز همایش های علمی

جهان امروز با سرعت در حال تحول است و حرکت به سوی تحول و پیشرفت به صورت یک خواست فردی، اجتماعی، ملی و جهانی درآمده است. به همین دلیل، حجم فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی افزایش بی سابقه ای یافته است. به موازات این فعالیت ها، تمایل به آموزش، تبادل اندیشه و ارائه یافته های نوین افزایش یافته است. برگزاری انواع همایش ها در واقع بستری برای تبادل اندیشه میان صاحب نظران از یک سو و جامعه از سوی دیگر به شمار می آید. موضوع و اهمیت محتوای این همایش ها دلیل اصلی انجام آنهاست و در عین حال حرکت به سوی تحول و رشد در یک جامعه را نشان می دهد. کنفرانس ها برخواسته از ضرورتی است که سازمان های کشور با آن مواجه اند. رقابت جهانی و تجارت رو به رشد جهانی فضایی به شدت رقابتی برای تمام کسب و کارها در سراسر دنیا ایجاد نموده است. سازمانها برای بقاء و حفظ مزایای رقابتی خود نسبت به رقبای داخلی و خارجی، ناگزیر از بهبود عملکرد و افزایش کارآیی و اثربخشی خود هستند. طراحی و پیشبرد کنفرانس های علمی و تخصصی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد آموزش هموراه در برنامه های مرکز همایش جای داشته و در طی سال های گذشته بیش از 20 کنفرانس و سمینار تخصصی را در حوزه های مختلف طراحی و مدیریت نموده است. کنفرانس های مشابه موتورهای تحول هستند که در بخش های مختلف به عنوان حلقه واسط بین متخصصان، محققان و صنعتگران نقش ایفا می کنند.

 

همایش های آتی مرکز

management

Final-Nezam-tumb